Koszyk:
0,00
Home › REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO POMOCESZKOLNE24.PL
Uwaga: prowadzimy sprzedaż dla firm, przedsiębiorców, placówek oświatowych, szkół i klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. Warunki zamówień konsumenckich będą ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem przepisów zawartych w części
„PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW mające zastosowanie w przypadku zamówień konsumenckich„
Regulamin niniejszy (poza częścią „PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW”
nie ma w związku z tym zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.
 


JEDNOSTKI BUDŻETOWE (SZKOŁY, URZĘDY) - MOŻLIWA PŁATNOŚĆ PRZELEWEM (14 DNI) PO OTRZYMANIU TOWARU I FAKTURY

§ 1 Informacje o Sprzedawcy

1.    Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie Pomoceszkolne24.pl („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.pomoceszkolne24.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży
2.    Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów przeznaczonych dla firm, przedsiębiorców, placówek oświatowych, szkół oraz klientów instytucjonalnych i korporacyjnych, którymi są w szczególności pomoce dydaktyczne, pomoce naukowe, rzutniki pisma, projektory multimedialne, sprzęt laboratoryjny, fantomy ratownicze i reanimacyjne, modele anatomiczne, tablice szkolne, rzutniki multimedialne, stojaki, modele chemiczne (zwane dalej: „Towarami”).
3.    Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Adam Kruk, zamieszkały w Lublinie, 20-709, ul. A. Struga 29, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Meritum” Adam Kruk z siedzibą w 20-709 Lublin, ul. A. Struga 29, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublina, pod numerem 92001, NIP: 712-031-60-34, REGON: 430335489, Nr rachunku bankowego: 68 1240 5497 1111 0010 5270 8573
4.    O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
       a.    Drogą elektroniczną – przez zamieszczony na stronie internetowej formularz „Kontakt” oraz na adres e-mail: biuro@pomoceszkolne24.pl;
       b.    Przez telefon kontaktowy: +48 81 4761153, 81-5255457
       c.    Przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej – formularz „Kontakt”
W każdym wypadku w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny roboczy uważa się godziny w dniach roboczych.
5.    O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej, tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji, a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;
6.    Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
7.    Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§2 Towary

1.    Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem. Towary te są sprowadzane od ich producenta dopiero po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Jest to spowodowane ich nieraz trudną lub ograniczoną dostępnością oraz wielkością.
2.    Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.
3. Kupujący przed złożeniem Zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Towarze, widocznym po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności szczegółami technicznymi i parametrami. Towary te są często bardzo skomplikowane technicznie i posiadają specyficzne właściwości. Stąd Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.
4. Towary oznaczone kwotą 0 są wyceniane na specjalnie zlecenie, oznacza to, że nie można ich kupić za kwotę 0 zł.

§3 Rejestracja w Sklepie

1.    Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
       a.    uprzednia akceptacja Regulaminu oraz
       b.    zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
2.    Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna, z tym że konsument może korzystać ze Sklepu tylko po indywidualnym określeniu warunków zamówienia – przepisów niniejszego Regulaminu nie stosuje się wówczas z wyjątkiem przepisów,zawartych w części:  „przepisy dla konsumentów mające zastosowanie w przypadku zamówień konsumenckich”
3.    Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
5.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
6.    Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres).
7.    Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę. W przypadku Kupującego niebędącego osobą fizyczną sam fakt zarejestrowania się w Sklepie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie tych informacji oraz materiałów.1[1]
8.    Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej ze Sklepu.
9.    Każdemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
10.    Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe.

§4 Ochrona danych osobowych
1.    Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2.    Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę.  Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej jak i materiałów marketingowych, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5. 2[2]Kupujący może ponadto (dobrowolnie) wypełnić ankietę z opinią o dokonanym zakupie w Sklepie – wówczas dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby tej ankiety.
3.    Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
       a.    Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
       b.    Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
       c.    Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są
              - Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
              - Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
              - Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
              - Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.

§5 Zaproszenie do negocjacji
1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§6 Złożenie zamówienia i Potwierdzenie złożenia zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż
a. Wybierając dany Towar kliknie na pole „do koszyka”, wskazując jednocześnie liczbę sztuk tego Towaru, który chce zamówić;
b. Następnie po wybraniu wszystkich Towarów, które chce zamówić – przez kliknięcie na pole „Zamawiam” i prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia/

2. Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku umowy kupna-sprzedaży mogą nie być zawierane oraz realizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty poprzez przesłanie e-maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia pocztą elektroniczną na adres podany w zamówieniu. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dojściu zamówienia do systemy teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.

§7 Przyjęcie zamówienia
1. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Przyjęcie zamówienia następuje, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego, pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu, o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.
3. Przez dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli koniec terminu przypada na inny dzień, termin upływa następnego dnia roboczego
a) złożenie zamówienia przez Kupującego; - w ten sposób Kupujący składa ofertę zakupu wskazanego Towaru
b) potwierdzenie złożenia zamówienia – przez automatyczną wiadomość, iż „Potwierdzamy złożenie przez Zamawiającego zamówienia. Został mu nadany Nr..” – jest to potwierdzenie złożenia zamówienia, jest to jedynie czynność czysto techniczna, nie oznacza przyjęcia oferty;
c) następnie Sprzedawca sprawdza, czy towary są dostępne. Jeśli nie są (albo np. okaże się, że cena została pomylona), to Kupującemu zostaje wysłana wiadomość o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji lub informacja o zmianie cen.
4. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji, w razie braku możliwości takiej realizacji, w szczególności gdy towar jest niedostępny. Dotyczy to również sprzedaży promocyjnej, która obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i przyjęcie zamówień do realizacji następuje według kolejności złożenia zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§8 Cofnięcie i zmiany zamówieniu
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi skutkami opisanymi w §6 – 8.

§9 Rozpoczęcie realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru).

§10 Cena
1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w niektórych przypadkach, towary podawane są w innej walucie - dotyczy to szczególnie produktów importowanych), nie zawierają kosztów przesyłki oraz kosztów ubezpieczenia przesyłki.
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

§11 Zasady zapłaty ceny i sposób dostawy (przesyłki)
1. Kupujący może dokonać zapłaty za Towar następującymi sposobami:
a. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. Za pobraniem - gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela firmy kurierskiej lub poczty;
c. Płatność w siedzibie firmy;
d. Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy;

2. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki wraz z jej ubezpieczeniem, według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
Odbiór osobisty - 0 zł
Odroczona płatność (tylko Instytucje budżetowe) - wysyłka kurierem - 20,00 zł
Odroczona płatność (tylko Instytucje budżetowe) - wysyłka priorytetowa Pocztą Polską - 15 zł
Przedpłata na konto bankowe - wysyłka kurierem - 20,00 zł
Przedpłata na konto bankowe - wysyłka priorytetowa Pocztą Polską - 14,50 zł
Wysyłka priorytetowa za pobraniem Pocztą Polską - 17,95 zł
Wysyłka za pobraniem kurierem - 25,00 zł                                                                                                                                                                          W przypadku złożenia zamówienia na kwotę powyżej 500 zł - przesyłka jest gratis.
3. Czas realizacji zamówienia i dostawy (doręczenia Towaru Kupującemu) wynosi maksymalnie do 31 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku produktów importowanych (szczególnie produkty firmy 3B Scientific – Niemcy, ALTAY, NASCO – USA) – 150 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji
4. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej (przelew bankowy lub płatność kartą kredytową) czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
5. Ze względu na to, iż towary sprowadzane są na zamówienie, z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 3, może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę w wysokości nominalnej, bez odsetek w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o odstąpieniu.
6. W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia do realizacji, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą, Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę w wysokości nominalnej, bez odsetek, w terminie określonym w ust. 5.

§12 Faktura/paragon fiskalny
1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura VAT, paragon fiskalny). Dokument ten wystawiany jest w dniu wysłania Towaru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystawiania przy zamówieniach, za które płatność dokonywana jest „za pobraniem” faktury pro-forma, a po otrzymaniu zapłaty lub odbiorze towaru wystawienie faktury VAT, która zostanie Kupującemu doręczona pocztą.
3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur VAT bez jego podpisu.

§13 Odbiór przesyłki
1. Przesyłka jest dostarczona za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
2. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:
a. Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
b. Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
c. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
d. Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
3. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru Przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Brak spisania Protokołu powoduje utratę możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady Towaru, jak i niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę w tym zakresie.
4. Jedynie sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczyciela może być podstawą do uznania reklamacji Kupującego.

§14 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne
1. Kupujący ma prawo zwrócić Towar wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi podstawa do odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne i tylko na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
2Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę na piśmie o wadzie Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od wykrycia Wady, załączając szczegółowy opis wady Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listu poleconego w ostatnim dniu jego upływu.
3. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy, Sprzedawca nie odpowiada bowiem za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Kupujący może ubezpieczyć przesyłkę, ale czyni to na własny koszt (koszty te nie podlegają zwrotowi).
4. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić Towar na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamowanego Towaru. W przypadku towarów Importowanych, termin naprawy, może się przedłużyć do 31 dni.
5. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty przesyłki do wysokości stawek, o których mowa w §11 ust. 2.
6. Zwrot Towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
7. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
a. Towar ma uszkodzenia mechaniczne;
b. Towar nosi ślady używania w postaci kontaktu z cieczami lub detergentami, substancjami chemicznymi lub substancjami, które są lub mogą być szkodliwe dla Towaru;
c. Kupujący nie dopełnia obowiązków prawidłowego obchodzenia się z Towarem, w szczególności nie stosuje się do zaleceń instrukcji użytkownika załączonej do Towaru.

§15 Gwarancja jakości

Towary zakupione w Sklepie objęte są gwarancją Producenta, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym załączonym do Towaru.

§16 Postanowienia końcowe
1.   Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej http://www.pomoceszkolne24.pl/regulamin/ w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego
2.      Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania jest następstwem winy umyślnej Sprzedawcy lub osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywana lub osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
3.      Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego jest ograniczona do 4 (cztero) -krotnej wartości Ceny zakupionego przez niego Towaru.
2. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
3. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy.
4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 4, przysługuje Kupującemu, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.


PRZEPISY DLA KONSUMENTÓW
 mające zastosowanie w przypadku zamówień konsumenckich
W przypadku zamówień konsumenckich powyższy Regulamin nie ma zastosowania (z wyjątkiem §4 dotyczącego danych osobowych), warunki zamówień będą ustalane indywidualnie, zastosowanie mają jednak poniższe przepisy:

Konsument
1. Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę kupna-sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego
Kontakt
2. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon nie może wiązać się z obowiązkiem uiszczania opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się większych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.

Zamówienia
3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Konsumenta ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim), widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Konsumenta powyższych obowiązków.
4. Najpóźniej w chwili składania zamówienia Konsument uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących oraz akceptowanych sposobach płatnościach.
5. Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Konsumenta pojawia się przycisk z widocznymi słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Konsumenta.
6. Przy złożeniu zamówienia Konsumentowi wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach – według każdorazowo widocznego dla Konsumenta przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
Płatności

7. Sprzedawca nie może żądać od Konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
8. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Konsumenta będącego Konsumentem uzyskania od niego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

Dostawa Towaru

9. Konsument ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
Odbiór osobisty - 0 zł
Odroczona płatność (tylko Instytucje budżetowe) - wysyłka kurierem - 20,00 zł
Odroczona płatność (tylko Instytucje budżetowe) - wysyłka priorytetowa Pocztą Polską - 15 zł
Przedpłata na konto bankowe - wysyłka kurierem - 20 zł
Przedpłata na konto bankowe - wysyłka priorytetowa Pocztą Polską - 14,50 zł
Wysyłka priorytetowa za pobraniem Pocztą Polską - 17,95 zł
Wysyłka za pobraniem kurierem - 20,00 zł

ZAKUPY POWYŻEJ KWOTY 500 ZŁ - PRZESYŁKA GRATIS

10. W wypadku zaproponowania przez Konsumenta innego sposobu dostawy, zaakceptowanego prze Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Konsumenta, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
11. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Konsumenta. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Konsumenta, chyba że Konsument wybrał płatność za pobraniem.
12. Z chwilą wydania Konsumentowi przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Konsumenta.
13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Konsumenta i od Konsumenta do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.
14. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

Potwierdzenie zawarcia Umowy
15. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF lub na innym trwałym nośniku.
Prawo odstąpienia od Umowy

16. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
17. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
18. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
19. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
20. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
21. W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia
Przykład1: Kupujący zamówił 10 Towarów. Cena przesyłki wynosi według najtańszego oferowanego sposobu dostawy 20 zł, ze względu na to, że waga paczki wynosi więcej niż 1 kg. Przesyłki do 1 kg kosztują 10 zł, przesyłki od 1 kg 20 zł. Kupujący odstąpił od Umowy co do 4 sztuk Towaru, pozostałe 6 sztuk Towaru waży łącznie 0,8 kg. W takim wypadku Kupujący uzyska zwrot kosztów przesyłki, ale nie 20 zł, tylko 10 zł (bo o tyle mniej zapłaciłby za przesyłkę, gdyby nie zakupił Towarów będących przedmiotem odstąpienia.
Przykład2 Kupujący zamówił 2 sztuki towaru, waga przesyłki wynosi 0,5 kg. Według najtańszego oferowanego sposobu dostawy cena przesyłki to 10 zł. Kupujący odstąpił od Umowy co do 1 sztuki Towaru. W tym wypadku Kupujący nie otrzyma kosztów dostarczenia Towaru, gdyż nawet gdyby zamówił tylko 1 sztukę Towaru,  i tak koszt wysyłki byłby taki sam.


22. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
23. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
24. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
25. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
26. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
27. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.

Reklamacje
28. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Konsumentowi  przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
29. Konsument zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa („Reklamacja”).
30. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem, oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania..
31. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§9 a)
32. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
33. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
a. Wady Towaru są wynikiem
a.i. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;
a.ii. wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika;
a.iii. przeciążeń Towaru wynikających z nadmiernej jego eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach;
b. Wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;
34. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.
35. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, który pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą  korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. Może także skorzystać z pomocy właściwej Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

36. Treść powyższych przepisów jest udostępniona wszystkim Konsumentom na stronie internetowej http://www.pomoceszkolne24.pl/regulamin/ w taki sposób, aby
- Konsument przed zawarciem umowy, mógł te przepisy przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności
-  Konsument oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść tych przepisów w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Konsument oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść tych przepisów w niezmienionej formie (poprzednie wersje przepisów wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.
37. W razie wątpliwości co do treści umowy kupna-sprzedaży Konsument może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jej postanowień. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień. Interpretacja dokonana przez Sprzedawcę nie ma charakteru wiążącego.
38. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru należy kierować na adres e-mail: biuro@pomoceszkolne24.pl Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Konsumentowi odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
39. Niniejsze przepisy dotyczące Konsumentów wchodzą w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i mają zastosowanie do umów kupna-sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie. Do umów kupna-sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe, dostępne na życzenie konsumenta.
POLITYKA COOKIES

§1 Stosowanie Cookies
Sprzedawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się ze stroną Sklepu, z tego urządzenia końcowego.
§2 Zgodność stosowania Cookies z prawem
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Sprzedawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
§3 Brak ingerencji Cookies w urządzenie końcowe
Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” e strony Sklepu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Kupujących. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
§4 Cele wykorzystywania Cookies
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Udoskonalenia strony Sklepu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Kupującego;
c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Kupującego, zarówno przez Sprzedawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Sprzedawcy.
§5 Rodzaje plików Cookies
W ramach strony Sklepu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
f. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania strony Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego strony Sklepu;
g. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Kupującego ustawień i personalizacji interfesju Kupującego
h. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Kupujących.
§6 Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Kupującego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Kupujący wyraża zgodę
§7 Wyłączenie mechanizmu plików Cookies
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności strony Sklepu.
Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem:
http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl